Cd Nails
3917 W Camp Wisdom Rd
Dallas, TX – 75237

 

CD nails- Cần thợ tay Chân nước, biết làm bột càng tốt. Tiệm Ở khu ba màu. Chủ tiệm nhiệt tình vui vẻ. Đảm bảo income ổn định.
liên hệ : 1(682) 365-4910 or 1(214) 609-9399

To apply for this job email your details to abc@okokokokok.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon